Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN korzystania z sklep.lektor.com.pl Szkoły Języków Obcych LEKTOR wraz z polityką prywatności.

Rejestrując się w sklep.lektor.com.pl i korzystając z jego zasobów akceptujesz poniższe zasady regulaminu oraz polityki prywatności.

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

  1. Sklep– sklep internetowy dostępny pod adresem sklep.lektor.com.pl
  2. Kurs – kurs językowy , sprzedawany przez Usługodawcę
  3. Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna, kupująca Kurs
  4. Konto użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień w ramach Sklepu, przypisanych konkretnemu Użytkownikowi
  5. Usługodawca – Szkoła Języków Obcych LEKTOR sp.j ul. Oławska 25, 50-123 Wrocław NIP: 8971709900
  6. Operator Płatności – podmiot odpowiedzialny za obsługę płatności.
    Usługodawca współpracuje z: Tpay Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna
    ul. Św. Marcin 73/6 , 61-808 Poznań

§ 2 Regulamin zawiera zasady, regulujące prawa i obowiązki Usługodawcy (SJO LEKTOR)oraz Użytkownika (osoba fizyczna lub prawna, kupująca Kurs).

§3 Zakup Kursu i korzystanie z Platformy

1.Usługodawca za pośrednictwem Sklepu sprzedaje Użytkownikowi Kursy
2. Zawarcie umowy na kupno Kursu możliwe jest po wcześniejszym założeniu bezpłatnego Konta użytkownika. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych osobowych zgodnych ze stanem faktycznym. Login i hasło Użytkownika nie mogą być słowami obraźliwymi, nazwami własnymi, nazwami stron internetowych, zastrzeżonymi nazwami, słowami godzącymi w prawa osób trzecich. W przypadku naruszenia tego warunku takie konto może zostać usunięte przez Usługodawcę, a już dokonane opłaty przez Użytkownika zostaną zwrócone Użytkownikowi.
3. Po kliknięciu w Sklepie w przycisk „Przejdź do kasy”, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty za wybrane Kursy. Po skutecznym dokonaniu płatności, Użytkownik zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu.
Z tą chwilą umowę na zakup Kursu uważa się za zawartą.
4. Usługodawca umożliwia zakup Kursu na podstawie opłaty z góry za dany okres.
5. Użytkownik, który chce otrzymać fakturę VAT za zakupienie dostępu do Kursu powinien poinformować o tym Usługodawcę w formie mailowej na biuro@lektor.com.pl w terminie 7 dni od dnia realizacji płatności.

§4 Dostawa zakupionego Kursu

1.Dostawa zakupionego kursu nastąpi po dokonaniu płatności przez Użytkownika, po otrzymaniu płatności przez Usługodawcę, poinformuje on Użytkownika o rezerwacji miejsca na kursie i terminie jego rozpoczęcia.

§5 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna Kursu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownik może złożyć poprzez wysłanie wiadomości e-mail na biuroLEKTOR.COM.PLlub drogą pocztową na adres Usługodawcy. Dzień odstąpienia od umowy liczony jest jako dzień otrzymania maila lub dzień otrzymania pisma drogą pocztową od Użytkownika.
2. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, dokonana przez Użytkownika opłata zostanie zwrócona Użytkownikowi w takiej samej formie w jakiej została ona dokonana. Użytkownik może ustalić z Usługodawcą inną formę zwrotu opłaty poprzez podanie tej informacji na mail biuro@lektor.com.pl. Inna forma zwrotu opłaty będzie możliwa, jeśli nie zwiększy kosztów dla Usługodawcy i po odjęciu wartości należności, którą klient już wykorzystał.

§6 Rozpatrywanie reklamacji i nieprawidłowości

1.Informacje o nieprawidłowościach i reklamacje składane przez Użytkownika powinny zawierać:
Imię i nazwisko
E-mail Użytkownika składającego reklamację
Powód reklamacji z dokładnym opisem i uzasadnieniem
Podpis Użytkownika oraz data reklamacji
2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych od ich otrzymania.
Reklamacje należy przesłać na pocztą elektroniczną na adres biuro@lektor.com.pl lub pocztą konwencjonalną na adres LEKTOR Ul. Oławska 25, 50-123 Wrocław.
3. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod adresem e-mail biuro@lektor.com.pl

§7 Polityka Prywatności

1. Polityka Prywatności informuje Użytkowników, jakie dane osobowe są od nich zbierane, w jakim celu i jak będą wykorzystywane. Wszyscy Użytkownicy Platformy akceptują jej politykę prywatności.
Podczas wizyty Użytkownika na Platformie zbierane są automatycznie dane o IP użytkownika, o jego adresie, o przeglądarce.
2.Wskutek rejestracji i/lub korzystania z Platformy, przy włączonej obsłudze plików „cookies”, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie mechanizmu plików ”cookies” tj. zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.

§8 Dane osobowe

1. W celu realizacji usługi konieczne jest podanie przez Użytkownika danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji usługi. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Dane są przetwarzane wyłącznie zgodnie z poniższymi celami.
Imię i nazwisko – jako podstawowa informacja identyfikacyjna Użytkownika
E-mail kontaktowy – w celu przesyłania informacji o dostępie do Kursu, w sprawach organizacyjnych, oraz kolejnych propozycji związanych z nauką języka obcego, w celu motywowania Użytkownika do nauki
Adres zamieszkania – w celu wystawienia faktury za usługę.
2. Podanie tych danych jest obowiązkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu realizacji usługi.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdej osobie przysługują następujące uprawnienia:
prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio taka zgoda została wyrażona, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Powyższe uprawnienia można zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się pod adresem e-mail: info@e-lektor.eu
Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Usługodawca powierza przetwarzanie danych osobowych wyłącznie uprawnionym do tego podmiotom.
4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez okres korzystania z usługi oraz przez czas trwania umowy lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
§9 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: e-lektor.eu/regulamin i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w każdym momencie, bez konieczności uzasadniania przyczyny, np z powodu ważnych przyczyn prawnych, technicznych lub organizacyjnych,
3. Korzystanie przez Użytkownika z Platformy po wejściu w życie zmian Regulaminu równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian przez Użytkownika.
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu świadczenia przez Usługodawcę usług na Platformie będą rozstrzygane polubownie lub będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny dla Usługodawcy.
5. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.